Platba 

Platbu za stravu je potrebné realizovať prostredníctvom trvalého príkazu v ľubovoľnej banke na účet školskej jedálne.

Číslo účtu školskej jedálne:
SK7902000000001659842155

Variabilný symbol:
2018 (školský rok)

Poznámka:
meno dieťaťa a trieda

Termín splatnosti:
15. deň v mesiaci

Preplatky sa budú vracať 1-krát ročne na konci školského roku.

Cena stravného:

desiata - 0,26 €
obed - 0,64 €
olovrant - 0,22 €

SPOLU = 1,12 €/deň

režijné náklady pre deti v MŠ

2 eura mesačne

Platba za mesiac:
24,40 €


Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Tajovského ulica 2764/17 058 01 Poprad


PaedDr.Renáta Vlčková – riaditeľka

Web: www.zstajovskehopp.edupage.org
Email: zs.taj.pp@gmail.com

t.č. 052/7893221
Materská škola pri ZŠ Mládeže 2349/5, 05801 Poprad

Mgr. Baburová Jana - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

tel. č. 052/7730 806
0910 890 338