O NÁS

Sme materská škola, ktorá pôsobí v meste Poprad už niekoľko rokov. Po zlúčení so základnou školou fungujeme od septembra 2008 ako  Základná škola s materskou školou, Tajovského 2764/17, Poprad.

Zriaďovateľom školy je Mesto Poprad. Škola sa nachádza v lokalite sídliska Juh na Ul. mládeže.

V štvortriednej materskej škole sa poskytuje výchovno-vzdelávacia starostlivosť deťom od 3 - 6 rokov. Umožňujeme okrem celodennej starostlivosti aj poldennú starostlivosť a to so stravou alebo bez nej. Závisí to od požiadaviek rodičov a zdravotných dôvodov dieťaťa.


KRITÉRIA K PRIJÍMANIU DETI DO MŠ: 1/ prednostne deti z lokality ZŠ Tajovského
 
 2/ deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou školskou dochádzkou  
  

3/ deti, ktorých súrodenci navštevujú MŠ a ZŠ

4/ ostatné deti, pokiaľ to kapacita dovolí

 

Termín podávania žiadosti o prijatie detí do materskej školy je od 30. apríla do 31. mája. 

 


Osem kvalifikovaných učiteliek zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu starostlivosť. Deti majú možnosť navštevovať plaveckú prípravu, výtvarný krúžok , AJ, pohybovo -relaxačné cvičenia, lyžiarsky výcvik, korčuľovanie.

Materská škola organizuje každý rok mnoho kultúrnych i športových podujatí (viď fotogaléria).

Spolupracuje so základnou školou. V prípade požiadaviek rodičov vieme zabezpečiť spoluprácu s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a logopédom.

 


Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Tajovského ulica 2764/17 058 01 Poprad


PaedDr.Renáta Vlčková – riaditeľka

Web: www.zstajovskehopp.edupage.org
Email: zs.taj.pp@gmail.com

t.č. 052/7893221
Materská škola pri ZŠ Mládeže 2349/5, 05801 Poprad

Mgr. Baburová Jana - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

tel. č. 052/7730 806
0910 890 338