Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ

Mesačný príspevok na čiastkovú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovatelskej pôsobnosti Mesta Poprad - školský rok 2016/2017

VZN č. 5/2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č.8/2012 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad

VZOR NA VYPÍSANIE TRVALÉHO PRÍKAZU ALEBO POŠTOVEJ POUKÁŽKY NA ÚHRADU ŠKOLNÉHO:

Číslo účtu: SK8802000000001661860854

Variabilný symbol: 33

Konštantný symbol: 0308

Do poznámky: meno dieťaťa-MŠM - vzor: J.Dudová-MŠM

Suma:   18,- € - deti od 3 rokov

             60,- € -  deti do 3 rokov

Termín: do 10. dňa v danom mesiaci

Školné neuhrádzajú deti pred vstupom do ZŠ


Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Tajovského ulica 2764/17 058 01 Poprad


PaedDr.Renáta Vlčková – riaditeľka

Web: www.zstajovskehopp.edupage.org
Email: zs.taj.pp@gmail.com

t.č. 052/7893221
Materská škola pri ZŠ Mládeže 2349/5, 05801 Poprad

Mgr. Baburová Jana - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

tel. č. 052/7730 806
0910 890 338