Koncepcia

Koncepcia výchovno-vzdelávacej práce

V pedagogickom procese vytvárať predpoklady pre zdravý fyzický, psychický, sociálny, emocionálny, etický, environmentálny a ekologický rozvoj detí. Uplatňovať individuálne a skupinové formy práce.

Pridržiavať sa pri zostavovaní plánov úloh PPŠ a Školského vzdelávacieho program  s mesačnou alebo týždennou témou. Materská škola má vypracovaný svoj vlastný Školský vzdelávací program : " Ako sa chrobáčik cyklistom stal." .

V IV. triede pani učiteľky uplatňujú prvky podľa Metodickej príručky pre predškolskú výchovu Krok za krokom, schválenou MŠ SR dňa 14. júna 1999.

 • zameranie školy je digitálna gramotnosť a dopravná výchova
 • zvýšená pozornosť bude na DOKUMENT O PRÁVACH DIEŤAŤA a iné.
 • zvýšená pozornosť - ZDRAVÁ ŠKOLA
 • účasť v zdravotnej súťaži - EVIČKA NÁM OCHORELA - spolupráca s Červeným krížom
 • v prípade potreby zabezpečíme spoluprácu s logopédom a psychológom
 • vytvorené podmienky pre zoznámenie sa s cudzím jazykom (AJ)
 • účasť na plaveckej príprave
 • účasť na ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA v rámci MŠ mesta Poprad
 • účasť na dopravnej výchove: BEZPEčNE DO ŠKOLY
 • rozvíjať u detí počítačovú gramotnosť prostredníctvom digitálnych technológií a edukačných programov
 • naučiť sa chrániť svoje zdravie vrátane zdravej výživy a chrániť životné prostredie
 • objavovať matematiku hravou formou - HEJNÉHO MATEMATIKA

Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Tajovského ulica 2764/17 058 01 Poprad


PaedDr.Renáta Vlčková – riaditeľka

Web: www.zstajovskehopp.edupage.org
Email: zs.taj.pp@gmail.com

t.č. 052/7893221
Materská škola pri ZŠ Mládeže 2349/5, 05801 Poprad

Mgr. Baburová Jana - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

tel. č. 052/7730 806
0910 890 338