Darujte 2%

Ďakujeme za Vašu finančnú podporu.

Takýmto spôsobom  môžete podporiť aktivity pre deti  a zároveň spestriť činnosť v MŠ aj prostredie, v ktorom vaše deti trávia čas, kým ste vy v práci.

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane:                                            

Ak ste zamestnanec:                                                            

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane a potvrdenie o zaplatení dane Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska, alebo prineste do MŠ

Ak si podávate daňové priznanie sami:                          

Riadne vyplňte Daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania  uviesť:

Obchodné meno: Združenie rodičov pri materskej škole Tajovského Poprad

Sídlo: ulica  Mládeže 2349/5, 058 01 Poprad

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42085659

 

Ďakujeme za vašu finančnú podporu, vďaka ktorej môžeme realizovať naše ciele a spestrovať činnosť v našej MŠ.

 

 

Tlačivá na stiahnutie:

- potvrdenie_dan_2.rtf
- vyhlásenie-zamestnanci

 


Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Tajovského ulica 2764/17 058 01 Poprad


PaedDr.Renáta Vlčková – riaditeľka

Web: www.zstajovskehopp.edupage.org
Email: zs.taj.pp@gmail.com

t.č. 052/7893221
Materská škola pri ZŠ Mládeže 2349/5, 05801 Poprad

Mgr. Baburová Jana - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

tel. č. 052/7730 806
0910 890 338